Ενηµέρωση πελατών και Γενικοί Όροι Συναλλαγών

A.    Ενηµέρωση πελατών

I.    Πληροφορίες σχετικά µε τον προµηθευτή

Επωνυμία: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διεύθυνση: Μιαούλη 9, Πλαγιάρι, 575 00, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ιαχειριστής: Παπαδόπουλος Γεώργιος

Εµπορικό Μητρώο: Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
ΑΦΜ: 063589061, ∆ΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

(στη συνέχεια αναφερόμενη στο παρόν και ως WEB2PRINT.GR)

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2392 307201
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.web2print.gr

II.    Πληροφορίες σχετικά µε το δικαίωµα υπαναχώρησης

Στους πελάτες-καταναλωτές, δηλαδή, κάθε φυσικό πρόσωπο που συμβάλλεται εξ αποστάσεως εφόσον δεν ενεργεί για λόγους που εμπίπτουν στην επιχειρηματική η επαγγελματική δραστηριότητα του, παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης από συμβάσεις εξ αποστάσεως με την WEB2PRINT.GR υπό τους ακόλουθους όρους:

1.    Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης
Α) Το δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη-καταναλωτή από τη σύμβαση με την WEB2PRINT.GR ασκείται εγγράφως και χωρίς τη παράθεση οποιασδήποτε αιτίας.

Β) Με δεδομένο ότι η WEB2PRINT.GR έχει εκπληρώσει την υποχρέωση πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 4(2),(9) του Νόμου 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται μέσα σε 14 ημερολογιακές μέρες από την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών ή στις περιπτώσεις συμβάσεων πώλησης αγαθών μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την απόκτηση φυσικής κατοχής του αγαθού από τον πελάτη-καταναλωτή ή από τυχόν ορισμένο εκπρόσωπο του (σε περίπτωση δε επαναλαμβανόμενης παράδοσης ομοειδών αγαθών, από την απόκτηση φυσικής κατοχής της πρώτης μερικής παράδοσης).

Γ) Για την έγκυρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ο πελάτης-καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε το υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης που προσαρτάται στο παρόν ως παράρτημα 1 είτε οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση περί της απόφασης του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, και απευθύνει την σχετική δήλωση, οπωσδήποτε μέσα στη προθεσμία των 14 ημερολογιακών ημερών, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/email προς την:

WEB2PRINT.GR – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
E-Mail: [email protected]

Δ) Δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται σε περίπτωση συμβάσεων κατά τις οποίες η παραγγελλόμενη παροχή-αγαθό κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη- καταναλωτή καθώς επίσης και στις περιπτώσεις συμβάσεων στο πλαίσιο άσκησης επιχειρηματικής η επαγγελματικής δραστηριότητας η στις περιπτώσεις όπου συμβάλλονται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

2.    Αποτελέσματα της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης
Με την έγκυρη και έγκαιρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης:

Α) Οι εκατέρωθεν ληφθείσες παροχές-αγαθά οφείλουν να επιστραφούν και τυχόν αποκτηθέντα ωφελήματα (π.χ. τόκοι) πρέπει να αποδοθούν μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης όσον αφορά τον πελάτη-καταναλωτή και από την λήψη της αναφερόμενης δήλωσης υπαναχώρησης όσον αφορά την WEB2PRINT.GR.

Β) Αν ο πελάτης-καταναλωτής δεν μπορεί να αποδώσει ή να επιστρέψει στην WEB2PRINT.GR την ληφθείσα παροχή-αγαθό καθώς και τα τυχόν ωφελήματα (π.χ. οφέλη από τη χρήση), εν όλω ή εν μέρει, ή προβαίνει σε επιστροφή ή απόδοση αυτών σε κατάσταση χειρότερη από την αρχική τους, υποχρεούται να καταβάλλει στην WEB2PRINT.GR ανάλογη αποζημίωση, εφόσον η χειροτέρευση της παροχής-αγαθού και/ή των ωφελημάτων αποδίδεται σε μεταχείριση της παροχής- αγαθού πέραν του ελέγχου των ιδιοτήτων ή του τρόπου λειτουργίας. Ως «έλεγχος των ιδιοτήτων ή του τρόπου λειτουργίας» νοείται η εξέταση και δοκιμή αντιστοίχου παροχής- αγαθού, όπως αυτή θα πραγματοποιείτο κατά τη συνήθη πρακτική σε κατάστημα.

Γ) Η WEB2PRINT.GR δεν επιστρέφει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης της παροχής-αγαθού στoν πελάτη-καταναλωτή στην περίπτωση που αυτός έχει επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης της WEB2PRINT.GR.

Δ) Παροχές-αγαθά που επιστρέφονται λόγω έγκαιρης και έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από το πελάτη- καταναλωτή αποστέλλονται στη WEB2PRINT.GR με ευθύνη του πελάτη- καταναλωτή.

Ε) Ο πελάτης-καταναλωτής βαρύνεται με τα συνήθη έξοδα αποστολής στην WEB2PRINT.GR της επιστρεφόμενης παροχής- αγαθού.

III.    Πληροφορίες για την τεχνική διαδικασία σύναψης της σύµβασης.

Η σύμβαση ανάμεσα σε σας και την WEB2PRINT.GR – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, καταρτίζεται με την είσοδό σας στη διαδικτυακή πύλη www.web2print.gr όπου επιλέγετε και διαμορφώνετε εκτυπώσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή επιλέγετε έντυπα και αναλώσιμα εκτύπωσης και καταχωρείτε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παραγγελία.
Κάνοντας «κλικ» στο αντίστοιχο κουμπί μπορείτε να δείτε την περιγραφή του προϊόντος και να την εκτυπώσετε. Ακόμη και οι τιμές αναγράφονται για το κάθε επιλεγμένο προϊόν ξεχωριστά. Μπορείτε κάνοντας «κλικ» στο αντίστοιχο κουμπί να εκτυπώσετε μία μη δεσμευτική πρoσφορά. Στη σελίδα παραγγελίας που θα σας εμφανιστεί στη συνέχεια, μπορείτε για μία ακόμη φορά να ελέγξετε με προσοχή τα παρατιθέμενα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει και μετά από
προσεκτικό έλεγχο όλων των στοιχείων να αποστείλετε την επί πληρωμή παραγγελία κάνοντας «κλικ» στο κουμπί «αγορά». Έως ότου κάνετε «κλικ» στο κουμπί «αγορά» υπάρχει η δυνατότητα να σταματήσετε οποτεδήποτε τη διαδικασία παραγγελίας κλείνοντας το παράθυρο.

Αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας σας θα λάβετε σχετική επιβεβαίωση μέσω email. Η σύμβαση καταρτίζεται δεσμευτικά κατά περίπτωση από την παραλαβή από εμάς της παραγγελίας και την αποστολή του email επιβεβαίωσης.

IV.    Πληροφορίες σχετικά µε τη σύµβαση

Γλώσσα της σύμβασης είναι αποκλειστικά η ελληνική. Η WEB2PRINT.GR – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προμηθεύει αποκλειστικά εντός της Ελλάδος. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις και την εγγύηση ρυθμίζονται στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της «WEB2PRINT.GR – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

V.    Τεχνική διαδικασία σύναψης της σύµβασης

Η σύµβαση ανάµεσα σε σας και την WEB2PRINT.GR – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ καταρτίζεται µε την είσοδό σας στη διαδικτυακή πύλη www.web2print.gr , όπου επιλέγετε και διαµορφώνετε έκτυπώσεις σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του πελάτη ή επιλέγετε έντυπα και αναλώσιµα εκτύπωσης και καταχωρείτε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παραγγελία. Στη σελίδα παραγγελίας που θα σας εµφανιστεί στη συνέχεια, µπορείτε για µία ακόµη φορά να ελέγξετε µε προσοχή τα αναφερόµενα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει και µετά από προσεκτικό έλεγχο όλων των στοιχείων να αποστείλετε την επί πληρωµή παραγγελία κάνοντας «κλικ» στο κουµπί «αγορά».

Έως ότου κάνετε «κλικ» στο κουµπί «αγορά» υπάρχει η δυνατότητα να σταµατήσετε οποτεδήποτε τη διαδικασία παραγγελίας κλείνοντας το παράθυρο. Πριν κάνετε «κλικ» στο κουµπί «αγορά» είναι απαραίτητη η επιβεβαίωση των πληροφοριών που διατίθενται προς τους πελάτες και των Γενικών Όρων Συναλλαγών της «WEB2PRINT.GR – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» µε «κλικ» στο κουµπί

«επιβεβαίωση». Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διαθέσιµη ενηµέρωση πελατών και τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της
WEB2PRINT.GR – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πριν κάνετε «κλικ» στο κουµπί «αγορά».

Τις λεπτοµέρειες σχετικά µε την πληρωµή και την παράδοση µπορείτε να τις ορίσετε στη συνέχεια, επιλέγοντας τρόπο πληρωµής και αποστολής. Αν αποφασίσετε να επιλέξετε παραγγελία µε άµεση χρέωση, ιδίως εν προκειµένω µε χρέωση τραπεζικού λογαριασµού, πρέπει να εκτυπώσετε τη σελίδα µε την εντολή χρέωσης του τραπεζικού λογαριασµού και να µας την αποστείλετε σε πρωτότυπο, συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη. Η αποστολή του εµπορεύµατος θα ακολουθήσει όταν περιέλθει σε µας το πλήρως συµπληρωµένο έντυπο µε την υπογραφή σας σε πρωτότυπο.

Αµέσως µετά τη λήψη της παραγγελίας σας θα λάβετε σχετική επιβεβαίωση µέσω email. Η σύµβαση καταρτίζεται δεσµευτικά κατά περίπτωση από την παραλαβή από εµάς της παραγγελίας και την αποστολή του email επιβεβαίωσης.

Προς το σκοπό εκτέλεσης της σύµβασης αποθηκεύουµε τα στοιχεία της παραγγελίας σας και τα προσωπικά σας στοιχεία. Πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες που αφορούν την κατάρτιση και εκτέλεση της σύµβασης, τα αποθηκευµένα από εµάς στοιχεία της παραγγελίας σας και τη διαθέσιµη ενηµέρωση πελατών καθώς και τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της WEB2PRINT.GR – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ θα λάβετε ακόµη µία φορά µε την επιβεβαίωση της εντολής µέσω email. Μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό το email στον υπολογιστή σας ώστε να έχετε πρόσβαση στα δεδοµένα ανά πάσα στιγµή.
Εκτός αυτού, µπορείτε να δείτε τα στοιχεία της παραγγελίας σας καθώς και τα προσωπικά σας στοιχεία οποτεδήποτε στο τµήµα Πελάτες. Αποθήκευση του κειµένου της σύµβασης υπερβαίνουσα τα ανωτέρω δεν λαµβάνει χώρα.

VI.    Πληροφορίες σχετικά µε τα προσωπικά σας δεδοµένα

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που µας γνωστοποιείτε (όπως π.χ. όνοµα, διεύθυνση, στοιχεία πληρωµής) προκειµένου να παραγγείλετε τα εµπορεύµατα, τα χρησιµοποιούµε αποκλειστικά και µόνο για την εκπλήρωση και εκτέλεση της σύµβασης.

Τα προϊόντα µας παραδίδονται µέσω της Deutsche Paket Dienst (DPD), της DB Schenker και της DHL. Η εκάστοτε ταχυδροµική εταιρεία λαµβάνει γνώση των στοιχείων σας, στο βαθµό που αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των προϊόντων. Σε περίπτωση που, παρά την αντίστοιχη επιλογή ή τις αντίστοιχες οδηγίες, δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε πληροφορίες για νέα προϊόντα και νεότερα σχετικά µε τις προσφορές µας στο email που µας έχετε δηλώσει, µπορείτε να το ορίσετε αλλάζοντας το προφίλ πελάτη ή µέσω της δυνατότητας κατάργησης εγγραφής που υπάρχει σε κάθε email. Περαιτέρω έχετε τη δυνατότητα να αναζητείτε τα δεδοµένα που έχουµε αποθηκεύσει σχετικά µε εσάς, να τα τροποποιείτε ή να τα διαγράφετε. ∆εν επιβαρύνεστε µε επιπλέον έξοδα γι’ αυτό, πέρα από αυτά που θα πρέπει να δαπανήσετε στον πάροχό σας για την αποστολή του email. Ως θιγόµενος, έχετε σύµφωνα µε τον νόµο περί Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα δικαίωµα αντίρρησης στη χρήση ή διαβίβαση των δεδοµένων σας για διαφηµιστικούς σκοπούς (µπλοκάρισµα). Παράλληλα διατηρείτε δικαίωµα πληροφόρησης καθώς και, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, δικαίωµα διόρθωσης, αποκλεισµού και διαγραφής των αποθηκευµένων στα αρχεία µας δεδοµένων σας.

Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούµε απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της εταιρίας, κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, E-Mail: [email protected]

VII.    Αποθήκευση

Μπορείτε να αποθηκεύσετε µόνιµα τη διαθέσιµη ενηµέρωση πελατών και τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της WEB2PRINT.GR – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και να ανακαλείτε το αρχείο οποτεδήποτε, κι όταν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης (offline). Για το άνοιγµα του αρχείου χρειάζεστε µόνο ένα πρόγραµµα, το οποίο να µπορεί να αναπαράγει αρχεία κειµένου.

B.    Γενικοί Όροι Συναλλαγών

Άρθρο 1 Γενικά

(1)    Η εταιρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (η οποία στο εξής θα ονοµάζεται WEB2PRINT.GR), προσφέρει, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.web2print.gr προϊόντα εκτύπωσης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θέτει ο πελάτης, είδη εκτύπωσης και αναλώσιµα σε καταναλωτές, επιχειρηµατίες και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
(2)    Αυτοί οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών διέπουν όλες τις παραγγελίες, οι οποίες δίδονται µέσω της διαδικτυακής πύλης www.web2print.gr. Ισχύουν για όλες τις συναλλαγές µε επιχειρηµατίες και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και για όλες τις µελλοντικές συµβατικές σχέσεις, ακόµη και αν δεν γίνεται ξανά ρητή επίκλησή τους. Αποκλίνοντες όροι συναλλαγών του πελάτη ή τρίτων δεν εφαρµόζονται, ακόµη και αν η WEB2PRINT.GR δεν αµφισβητεί σε µεµονωµένη συναλλαγή ρητά την ισχύ τους. Ακόµη και στην περίπτωση που η WEB2PRINT.GR αναφέρεται σε κάποιο έγγραφο, το οποίο περιέχει όρους συναλλαγών του πελάτη ή τρίτου ή παραπέµπει σε τέτοιους, δεν πρόκειται για αποδοχή σχετικά µε την ισχύ αυτών των όρων συναλλαγής.

Άρθρο 2 Ορισµοί

Κατά την έννοια των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών είναι:
1.    «προϊόντα εκτύπωσης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του πελάτη» εκείνα τα προϊόντα εκτύπωσης, τα οποία ο παραγγέλων διαµορφώνει ο ίδιος, µε τη βοήθεια των δυνατοτήτων επεξεργασίας που του παρέχονται από τη διαδικτυακή πύλη www.web2print.gr, όπως π.χ. επαγγελµατικές κάρτες, φέιγ βολάν, κάρτες και αφίσες,
2.    «έντυπα», εκτυπωµένα φυλλάδια, τα οποία ο παραγγελιοδότης παραγγέλει βάσει µιάς προσφερόµενης µορφοποίησης,
3.    «αναλώσιµα εκτύπωσης» εµπορεύµατα και αντικείµενα, τα οποία µπορεί να είναι απαραίτητα για την εκτύπωση, π.χ. χαρτί, χρώµατα και µελάνια,
4.    «καταναλωτής», κατ’ άρθρ. 2 Κ.Υ.Α. αριθ. Z1-891/13.8.2013 µε το οποίο τροποποιείται το αρθρο 1 Ν. 2251/1994, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα, για τα οποία προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά και τα οποία κάνουν χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών, εφόσον αποτελούν τον τελικό αποδέκτη τους, ενεργώντας για λόγους οι οποίοι δεν εµπίπτουν στην εµπορική, επιχειρηµατική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελµατική τους δραστηριότητα.
5.    «επιχειρηµατίας», κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή προσωπική εταιρία µε ικανότητα δικαίου που κατά την κατάρτιση µιας δικαιοπραξίας ενεργεί στο πλαίσιο της επαγγελµατικής απασχόλησης ή δραστηριότητάς ως ελεύθερου επαγγελµατία. Προσωπική εταιρία µε ικανότητα δικαίου είναι µία εταιρία, η οποία έχει την ικανότητα να αποκτά δικαιώµατα και να αναλαµβάνει υποχρεώσεις,
6.    «νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου», κάθε εταιρία, οργανισµός ή ίδρυµα που διέπεται από το δηµόσιο δίκαιο,
7.    «παροχή», όλα τα είδη παροχής, ιδίως παροχή υπηρεσιών και έργου, καθώς και παραδόσεις και παραδόσεις έργων,
8.    www.web2print.gr, το σύνολο των ιστοσελίδων, µέσω των οποίων η WEB2PRINT.GR προσφέρει τις υπηρεσίες της, ιδίως οι ιστοσελίδες που είναι προσβάσιµες υπό το όνοµα χώρου www.web2print.gr,
9.    «εγγραφή», η αίτηση για χρονικά απεριόριστη χρήση του www.web2print.gr µε το άνοιγµα ενός λογαριασµού (account),
10.    «σύνδεση ως επισκέπτης» (“guest login”), η αίτηση για χρήση του www.web2print.gr για χρονικά περιορισµένη χρήση, όση η διάρκεια µιας παραγγελίας, χωρίς άνοιγµα λογαριασµού,
11.    «κωδικός πρόσβασης» (“password”), συνδυασµός αριθµών και/ή λέξεων που ορίζεται από τον πελάτη µετά την εγγραφή του ή µετά τη σύνδεσή του ως επισκέπτη σε συνδυασµό µε τη διεύθυνση email και η οποία επιτρέπει την παραγγελία παροχών µέσω της www.web2print.gr,
12.    «λογαριασµός» („account“ ) ο λογαριασµός χρήστη του πελάτη, στον οποίο ο πελάτης αποκτά πρόσβαση µε την καταχώρηση του email και του κωδικού πρόσβασής του,
13.    «δοκίµιο οθόνης» („screen proof“), η ψηφιακή προεπισκόπηση εκτύπωσης των δεδοµένων, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί και εγκριθεί για εκτύπωση σε αντίτυπα και ταυτόχρονα µία προσοµοίωση µεγάλης χρωµατικής πιστότητας σε σχέση µε το µεταγενέστερο αποτέλεσµα της εκτύπωσης,
14.    «εκτυπωτικό δοκίµιο στο χαρτί» („paper proof“) µία, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ποιότητας DIN ISO 12647 ψηφιακά παραγόµενη εκτύπωση, των δεδοµένων όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί και εγκριθεί για την εκτύπωση σε αντίτυπα
15.    «εργάσιµες ηµέρες», ∆ευτέρα µε Παρασκευή, εξαιρουµένων των αργιών που προβλέπονται από το νόµο,
16.    «συνήθεις ώρες λειτουργίας», ∆ευτέρα µε Παρασκευή, 9 πμ έως 6 μμ.

Άρθρο 3 Εγγραφή και σύνδεση ως επισκέπτης

(1)    Η χρήση των υπηρεσιών της WEB2PRINT.GR προϋποθέτει την εγγραφή ή τη σύνδεση ως επισκέπτη στο www.web2print.gr. Η εγγραφή γίνεται µε την εισαγωγή των απαιτούµενων δεδοµένων σε ένα online έντυπο που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτόν. Η εγγραφή ολοκληρώνεται µε «κλικ» στο κουµπί «ολοκλήρωση εγγραφής». Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο πελάτης δηµιουργεί έναν µόνιµο λογαριασµό. Με τη σύνδεση ως επισκέπτης, ο πελάτης µπορεί να απολαµβάνει τις υπηρεσίες της WEB2PRINT.GR χωρίς να είναι µόνιµα εγγεγραµµένος. Για τη σύνδεσή του ως επισκέπτη, ο πελάτης δηλώνει µία διεύθυνση

email, η οποία ισχύει για όλο το διάστηµα που εκκρεµεί η παραγγελία του. Για κάθε επόµενη αναγγελία µε σύνδεση επισκέπτη πρέπει τα δεδοµένα του πελάτη να καταχωρούνται εκ νέου.
(2)    Η WEB2PRINT.GR δικαιούται να απορρίψει την εγγραφή ή τη σύνδεση κάποιου ως επισκέπτη χωρίς να δηλώνει τους λόγους.

Άρθρο 4 Επικοινωνία µε τον πελάτη

(1)    Η επικοινωνία µεταξύ της WEB2PRINT.GR και του πελάτη γίνεται κατά κανόνα µέσω email. Κατά συνέπεια, ο πελάτης έχει την ιδιαίτερη υποχρέωση να µεριµνά για τη διασφάλιση λήψης των emails. Ειδικότερα, το αργότερο έως την ανάθεση της εντολής, ο πελάτης πρέπει να έχει δηλώσει την αληθή διεύθυνση email του και να παρακολουθεί τη λήψη των emails στη διεύθυνση αυτή. Ο πελάτης υποχρεούται να δηλώνει αµελλητί στην WEB2PRINT.GR κάθε αλλαγή στην ηλεκτρονική διεύθυνση. ∆εν επιτρέπεται να προβαίνει σε ρυθµίσεις του προγράµµατος ή του λογαριασµού email, οι οποίες εµποδίζουν τη λήψη emails ή έχουν ως συνέπεια να µη λαµβάνει γνώση των emails, π.χ. γιατί αυτά προωθούνται σε κάποιο φάκελο spam. Για τη λήψη emails στη θυρίδα ή διεύθυνση email που έχει δηλωθεί ευθύνεται ο πελάτης.
(2)    Με την επιφύλαξη των παραπάνω, η επικοινωνία είναι δυνατή σε µορφή κειµένου, εγγράφως, προφορικώς ή µέσω τηλεφώνου.

Άρθρο 5 Κατάρτιση σύµβασης

(1)    Για την παραγγελία, ο πελάτης επιλέγει καταρχήν ένα επιµέρους προϊόν, και στην περίπτωση των εκτυπώσεων µε βάση τις προδιαγραφές του πελάτη προσδιορίζει την τελική διαµόρφωσή του µε την υποστήριξη που του παρέχεται από τις προσφερόµενες δυνατότητες διαµόρφωσης στην διαδικτυακή πύλη www.web2print.gr, συµπληρώνει στη συνέχεια τα έντυπα που εµφανίζονται οnline, ελέγχει στην τελική σελίδα σύνοψης την ορθότητα των στοιχείων που έχει καταχωρήσει και ολοκληρώνει τέλος τη διαδικασία παραγγελίας µε την ενεργοποίηση του κουµπιού «αγορά». Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, ο πελάτης υποβάλλει µία δεσµευτική πρόταση.
(2)    Ο πελάτης δεσµεύεται από την πρόταση µέχρι το τέλος της δεύτερης, µετά την ηµέρα της πρότασης, εργάσιµης ηµέρας. Αν η παραγγελία έχει διαβιβασθεί επιτυχώς, ο πελάτης λαµβάνει ένα email, στο οποίο πιστοποιείται ότι η παραγγελία περιήλθε στην WEB2PRINT.GR και µε το οποίο διαβιβάζονται στον πελάτηόλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την παραγγελία καθώς και για το προϊόν. Αυτό το επιβεβαιωτικό email δεν αποτελεί ακόµη αποδοχή της εντολής του πελάτη. Η κατάρτιση της σύµβασης και η σνεπαγόµενη ανάληψη συµβατικής δέσµευσης για τις επιµέρους παροχές επέρχεται σε κάθε περίπτωση όταν η WEB2PRINT.GR αποδέχεται ρητά την πρόταση µε επιβεβαίωση της παραγγελίας.
(3)    Ο πελάτης µπορεί να διακόψει οποτεδήποτε την παραγγελία κλείνοντας το παράθυρο του προγράµµατος περιήγησης (browser). Η σελίδα σύνοψης που εµφανίζεται πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας επιτρέπει στον πελάτη να ελέγξει για µία ακόµη φορά τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει για τυχόν λάθη και, σε περίπτωση που υπάρχει σφάλµα στην καταχώρηση, να το διορθώσει κάνοντας «κλικ» στο κουµπί «τροποποίηση παραγγελίας».
(4)    ∆ιαθέσιµη γλώσσα για την κατάρτιση της σύµβασης είναι αποκλειστικά η ελληνική. Η παραγγελία αποθηκεύεται από την WEB2PRINT.GR, αποστέλλεται στον πελάτη µε το email επιβεβαίωσης και, σε περίπτωση απώλειας των εγγράφων µπορεί κατόπιν έγγραφου αιτήµατος του πελάτη να του αποσταλεί αντίγραφο µε δικά του έξοδα ή να διαβιβαστεί µε email.

Άρθρο 6 ∆ικαίωµα υπαναχώρησης

Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης

Στους πελάτες-καταναλωτές, δηλαδή, κάθε φυσικό πρόσωπο που συμβάλλεται εξ αποστάσεως εφόσον δεν ενεργεί για λόγους που εμπίπτουν στην επιχειρηματική η επαγγελματική δραστηριότητα του, παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης από συμβάσεις εξ αποστάσεως με την WEB2PRINT.GR υπό τους όρους που ορίζονται και αναφέρονται στην αρχή του παρόντος υπό ΙΙ 1, 2 με τον ίδιο πιο πάνω τίτλο δηλαδή: Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Άρθρο 7 Παροχές της WEB2PRINT.GR

(1)    Το περιεχόμενο των οφειλομένων παροχών της WEB2PRINT.GR προκύπτει από τα στοιχεία που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες της WEB2PRINT.GR, ιδίως δε στη σελίδα σύνοψης πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας, την επιβεβαίωση της εντολής και, εφόσον υπάρχουν, τυχόν συμφωνημένες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της σύμβασης. Τροποποίηση επιβεβαιωμένης παραγγελίας μπορεί να επακολουθήσει μόνο με σύναψη τροποποιητικής σύμβασης. Τυχόν επιθυμία του πελάτη για τροποποίηση αποτελεί πρόταση προς την WEB2PRINT.GR για κατάρτιση τροποποιητικής σύμβασης. Η WEB2PRINT.GR δεν είναι υποχρεωμένη να αποδεχθεί την πρόταση του πελάτη.
(2)    Η παραγωγή των προϊόντων εκτύπωσης και εντύπων, για τα οποία έχει δοθεί εντολή να εκτυπωθούν με κυλινδροχαλκογραφία (οffset), με την επιφύλαξη διαφορετικής ρύθμισης σε εξατομικευμένες περιπτώσεις, γίνεται σύμφωνα με την τυποποίηση για εκτύπωση οffset με τετραχρωμία, όπως αυτή έχει εξελιχθεί και ισχύει ως DIN ISO 12647 από το

Ερευνητικό Ινστιτούτο γραφικής βιομηχανίας (Forschungsinstitut der grafischen Industrie – FOGRA) από κοινού με την γερμανική Ομοσπονδιακή Ένωση Τυπογράφων και Μέσων Ενημέρωσης (Bundesverband für Druck und Medien – bvdm). Συμφωνείται ότι θα γίνονται δεκτές οι παρακάτω αποκλίσεις: γιατην κοπή 1 mm, για τη δίπλωση 1 mm και για συρραφή 1 mm,
(3)    Είναι πιθανό να εμφανιστούν ήσσονος σημασίας αποκλίσεις στο χρώμα ή στα υλικά. Αυτό ισχύει και για
αποκλίσεις στο χρώμα και στα υλικά που αφορούν σε προηγούμενες παραγγελίες. Τέτοιες αποκλίσεις, οι οποίες δεν οδηγούν σε απόκλιση από την περιγραφή του προϊόντος και βρίσκονται εντός των ορίων των συμφωνημένων ποιοτικών προτύπων, ανοχών και χρωματικών αποκλίσεων, μπορεί να οφείλονται, μεταξύ άλλων, σε αλλαγή προμηθευτή, μεταβολές στα υλικά ή στη μέθοδο παραγωγής και δεν χορηγούν στον πελάτη δικαίωμα καταγγελίας βασιζόμενο σε απόκλιση από προηγούμενες παραγγελίες του.
(4)    Στις υποχρεώσεις παροχών της WEB2PRINT.GR δεν ανήκει η διαβίβαση δεδομένων εκτύπωσης που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της εντολής. Πρόκειται εν προκειμένω, εάν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, για υποχρέωση του πελάτη προς σύμπραξη.
(5)    Σχετικά με τα τυπογραφικά αναλώσιμα, για κάθε προϊόν υπάρχει λεπτομερής περιγραφή των ιδιοτήτων του προϊόντος και των χαρακτηριστικών του μαζί με οδηγίες που αφορούν στην επεξεργασία και, κατά περίπτωση, και στην ασφάλεια. Με τον τρόπο αυτόν, το περιεχόμενο της εκάστοτε περιγραφής προϊόντος αποτελεί, σε περίπτωση αγοράς, μέρος του περιεχομένου της σύμβασης. Το περιεχόμενο της περιγραφής του εκάστοτε προϊόντος μπορεί να αναζητηθεί τόσο σε άμεση συνάφεια με την προσφορά του προϊόντος στις ιστοσελίδες της WEB2PRINT.GR όσο και από το καλάθι αγορών. Οι περιγραφές των προϊόντων διατίθενται στις ιστοσελίδες της WEB2PRINT.GR και ως αρχεία PDF, τα οποία μπορείτε απλά να εκτυπώσετε. Οι περιγραφές των προϊόντων περιέχουν επίσης στοιχεία σχετικά με τις συνήθεις στον κλάδο αποδεκτές ανοχές απόκλισης. Αυτές αφορούν ιδίως, στην περίπτωση του χαρτιού στην ποσότητα, το βάρος, τη μάζα και την κοπή. Σε σχέση με πιθανές αποκλίσεις στα χρώματα ισχύουν οι συνθήκες και τιμές μέτρησης που ορίζονται στην περιγραφή του εκάστοτε προϊόντος.
(6)    Ιδίως τα χρώματα και τα βερνίκια έχουν κατά κανόνα περιορισμένη διατηρησιμότητα. Τα χρώματα και τα βερνίκια είναι έτσι κατασκευασμένα, ώστε να είναι κατάλληλα για την πλειοψηφία των συνήθως απαντώμενων εκτυπώσεων. Αν κάποιος πελάτης επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει για ειδικές εργασίες πάνω σε μη συνηθισμένα υλικά ή για σπάνια και ασυνήθιστη χρήση, συνιστάται άμεσα να βεβαιωθεί με κάποιο δείγμα ή, για μεγαλύτερη σιγουριά με μία μικρή ποσότητα δοκιμίων εκτύπωσης, αν πράγματι ενδείκνυνται και επαρκούν γι’ αυτό. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται από την εκάστοτε περιγραφή προϊόντος.

Άρθρο 8 Δεδομένα εκτύπωσης

(1)    Η WEB2PRINT.GR εκτελεί όλες τις παραγγελίες για εκτύπωση αποκλειστικά βάσει των δεδομένων εκτύπωσης που της παρέχονται από τον πελάτη. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να διαβιβαστούν αποκλειστικά στη μορφή (format) και με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ενημέρωση πελατών και συγκεκριμένα στο κουμπί «στοιχεία εκτύπωσης». Σε περίπτωση αποκλίνουσας μορφής δεδομένων ή διαφορετικών προδιαγραφών δεν εγγυόμαστε μία χωρίς σφάλματα εκτύπωση. Ο πελάτης μεριμνά για τη διατήρηση αντιγράφου των δεδομένων εκτύπωσης, εν όψει του ότι τα στοιχεία εκτύπωσης διαγράφονται από την WEB2PRINT.GR μετά την ολοκλήρωση των εκτυπώσεων.
(2)    Σε σχέση με το περιεχόμενο, ο πελάτης υποχρεούται να μην αποστέλλει στην WEB2PRINT.GR περιεχόμενο πορνογραφικό, ακροδεξιό ή ακροαριστερό, ρατσιστικό, ή περιεχόμενο που μπορεί να εισάγει διακρίσεις, να θέτει σε κίνδυνο τη νεολαία, να εξυμνεί τη βία ή να προσβάλει το Σύνταγμα της Ελλάδος. Αν ο πελάτης παραβεί αυτή την υποχρέωση, η WEB2PRINT.GR έχει δικαίωμα άμεσης καταγγελίας της σύμβασης. Από αυτό δεν θίγονται τυχόν περαιτέρω δικαιώματα και υποχρεώσεις.
(3)    Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγχει προσεκτικά πριν τη διαβίβασή τους στην WEB2PRINT.GR τα δεδομένα εκτύπωσης που αποστέλλει ως προς το αν αυτά ανταποκρίνονται στις ανωτέρω απαιτήσεις. Σε περίπτωση που εγερθούν κατά της WEB2PRINT.GR αξιώσεις από άλλους πελάτες, τρίτους ή κρατικές υπηρεσίες λόγω προσβολής των δικαιωμάτων τους από παράνομο περιεχόμενο των προϊόντων εκτύπωσης που η WEB2PRINT.GR έχει ετοιμάσει για λογαριασμό του πελάτη και σύμφωνα με πληροφορίες που αυτός της έχει αποστείλει, ο πελάτης υποχρεούται να απαλλάξει την WEB2PRINT.GR από όλες τις αξιώσεις που απορρέουν από την προσβολή δικαιωμάτων τρίτων – ανεξάρτητα από ποια νόμιμη αιτία και χωρίς να έχει σημασία πού απευθύνονται – και να αναλάβει όλες τις σχετικές εύλογες δαπάνες που θα προκύψουν σε βάρος της WEB2PRINT.GR για την αντιμετώπιση ή/και για την άρση της παράνομης κατάστασης. Αυτό ισχύει ιδίως για την περίπτωση προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματος και ανταγωνισμού ή άλλων δικαιωμάτων προστασίας διακριτικού τίτλου/σήματος τρίτων και περιλαμβάνει ειδικότερα τα εύλογα δικαστικά έξοδα της WEB2PRINT.GR (αμοιβή δικηγόρου και δικαστικές δαπάνες στο ύψος που ορίζεται από το νόμο). Η απαλλαγή ισχύει επίσης – ως σύμβαση υπέρ τρίτου – για τους, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της σύμβασης, προστηθέντες βοηθούς εκπλήρωσης της WEB2PRINT.GR. Περαιτέρω δικαιώματα της WEB2PRINT.GR, καθώς και αξιώσεις αποζημίωσης δεν θίγονται. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να αποδείξει ότι η WEB2PRINT.GR δεν έχει επιβαρυνθεί στην πραγματικότητα με έξοδα ή έχει επιβαρυνθεί ελάχιστα. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του πελάτη δεν ισχύουν σε περίπτωση που αυτός δεν ευθύνεται για την προσβολή του δικαιώματος.

Άρθρο 9 Έλεγχος των δεδομένων εκτύπωσης από την WEB2PRINT.GR

(1)    Η WEB2PRINT.GR υποχρεούται σε έλεγχο των δεδομένων εκτύπωσης μέχρι το βαθμό που προκύπτει από τις οδηγίες της WEB2PRINT.GR στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγγελίας (σε επονομαζόμενο «data check»). Σε περίπτωση που ηWEB2PRINT.GR διαπιστώσει σφάλματα στα δεδομένα εκτύπωσης κοινοποιεί τούτο στον πελάτη. Ο πελάτης υποχρεούται κατόπιν να επεξεργαστεί τα στοιχεία της WEB2PRINT.GR από άποψη εκτυπωσιμότητας, να παράσχει δεδομένα εκτύπωσης χωρίς σφάλματα ή να επιτρέψει την εκτύπωση των εσφαλμένων δεδομένων.
(2)    Η WEB2PRINT.GR δεν διενεργεί περαιτέρω έλεγχο των δεδομένων εκτύπωσης. Κατά συνέπεια, τον κίνδυνο πιθανών σφαλμάτων στις εκτυπώσεις λόγω εσφαλμένων δεδομένων εκτύπωσης φέρει αποκλειστικά ο πελάτης.
(3)    Η WEB2PRINT.GR έχει δικαίωμα όχι όμως και υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου σχετικά με παραβιάσεις της απαγόρευσης του άρθρ. 8 παρ. 2.

Άρθρο 10 Μετατροπή, χρωματική λειτουργία κατά τη χρήση ίδιων δεδομένων εκτύπωσης, χρωματική λειτουργία κατά τη χρήση δεδομένων εκτύπωσης freedesign

(1)    η WEB2PRINT.GR δεν οφείλει να προβεί σε μετατροπή των δεδομένων εκτύπωσης από άλλο, διαφορετικό από το συμφωνημένο φορμά. Αν παρ’ όλα αυτά τα μέρη συμφωνήσουν σε μεμονωμένες περιπτώσεις μια τέτοια μετατροπή, αυτή γίνεται με κίνδυνο του πελάτη. Οι μετατροπές εμπεριέχουν γενικά τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων ως συνέπεια της διαδικασίας μετατροπής ή διαφορετικής εμφάνισής των δεδομένων σε σχέση με το αρχικό φορμά.
(2)    Αν κατά τη χρήση ιδίων δεδομένων εκτύπωσης η επεξεργασία τους γίνεται σε χρωματική λειτουργία διαφορετική από την προτεινόμενη CMYK, με κίνδυνο του πελάτη. Ιδίως παρατηρούνται κατά φυσικό λόγο κατά την επεξεργασία δεδομένων RGBή χρωματικών προφίλ ICC, χρωματικές αποκλίσεις από το πρωτότυπο.
(3)    Κατά τη χρήση δεδομένων εκτύπωσης, τα οποία έχουν διαμορφωθεί με το οnline λογισμικό freedesign, η επεξεργασία των δεδομένων εκτύπωσης γίνεται σε άλλη, διαφορετική από την προτεινόμενη RGB χρωματική λειτουργία με κίνδυνο του πελάτη. Ιδίως παρατηρούνται κατά φυσικό λόγο κατά την επεξεργασία δεδομένων RGB ή χρωματικών προφίλ ICC, χρωματικές αποκλίσεις από το πρωτότυπο.

Άρθρο 11 Δοκίμια (proofs)

(1)    Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει έναντι ιδιαίτερης αμοιβής την έκδοση εκτυπωτικών δοκιμίων σε χαρτί (paper proof) και δοκιμίων οθόνης (screen proof). Η αποτύπωση της εκτύπωσης ενός εκτυπωτικού δοκιμίου, το οποίο παράγεται με ψηφιακή εκτύπωση, περιέχει αναγκαστικά, λόγω της διαφορετικής τεχνικής εκτύπωσης, ήσσονος σημασίας αποκλίσεις σε σχέση με το τελικό προϊόν εκτύπωσης σε εκτύπωση οffset. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο, λόγω της εμφάνισης στην οθόνη, για τα δοκίμια οθόνης. Παρ’ όλα αυτά, η WEB2PRINT.GR καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παράγει δοκίμια κατά το δυνατόν πιο κοντά στο πρωτότυπο.
(2)    Προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην παράδοση, ο πελάτης πρέπει, εφόσον δεν υπάρχουν παράπονα, να δίνει άμεσα μετά την παράδοση των δοκιμίων εντολή για την εκτύπωσή τους. Με την εντολή εκτύπωσης ο πελάτης εγκρίνει ότι τα εκτυπωτικά δεδομένα, στη μορφή που αυτά ενσωματώνονται στα δοκίμια, ανταποκρίνονται στα συμφωνημένα ποιοτικά πρότυπα, τα ανεκτά σφάλματα και τις χρωματικές αποκλίσεις.
(3)    Σε περίπτωση που ο πελάτης απορρίψει το δοκίμιο, υποχρεούται να αποστείλει στην WEB2PRINT.GR αναθεωρημένα εκτυπωτικά δεδομένα (ενέργεια σύμπραξης από τον πελάτη). Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης που είχε επιλεγεί αρχικά από τον πελάτη εκκινεί εκ νέου από την περιέλευση των νέων δεδομένων στην εταιρία.
(4)    Ήσσονος σημασίας αποκλίσεις, οι οποίες δεν έχουν ως αποτέλεσμα την απόκλιση από την περιγραφή του προϊόντος και κείνται εντός των ορίων των συμφωνημένων ποιοτικών προτύπων, των ανεκτών σφαλμάτων και των χρωματικών αποκλίσεων, μπορεί να οφείλονται σε αλλαγή προμηθευτή, διαφορετικά υλικά ή μεταβολές στη μέθοδο παραγωγής και δεν μπορούν να προβληθούν ως αποκλίσεις από τα εκτυπωτικά δοκίμια και τα δοκίμια οθόνης ή από προγενέστερες εντολές του πελάτη.

Άρθρο 12 Τιμές και έξοδα αποστολής

(1)    Οι τιμές που η WEB2PRINT.GR χρεώνει για τις υπηρεσίες της υπολογίζονται με βάσει τα στοιχεία που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες της WEB2PRINT.GR και τη σελίδα σύνοψης που εμφανίζεται πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας καθώς και από την επιβεβαίωση της εντολής και, κατά περίπτωση, από συμφωνημένες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις της σύμβασης, επικουρικά δε από τον τρέχοντα τιμοκατάλογο που ισχύει κατά το χρόνο της συμφωνίας της εκάστοτε παροχής.
(2)    Οι τιμές που αναγράφονται περιλαμβάνουν τη συσκευασία, την αποστολή μία φορά στον πελάτη (Ελλάδα) και το νόμιμο ΦΠΑ, στο βαθμό που δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη σελίδα σύνοψης που εμφανίζεται πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας καθώς και από την επιβεβαίωση της εντολής και, κατά περίπτωση, από συμφωνημένες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση δωρεάν προϊόντων και επί αποστολών εκτός της ηπειρωτικής χώρας (νησιά) τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον πελάτη.
(3)    Η WEB2PRINT.GR κάνει παραδόσεις μόνο εντός Ελλάδος

Άρθρο 13 Έκδοση τιμολογίου και πληρωμή

(1)    Η WEB2PRINT.GR αποστέλλει τιμολόγια αποκλειστικά μέσω email. Δεν είναι υποχρεωμένη να εκδώσει τιμολόγιο με τη μορφή εγγράφου. Ο καταναλωτής συναινεί στην έκδοση τιμολογίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την αποδοχή των παρόντων όρων συναλλαγών.
(2)    Αν έχει συμφωνηθεί προκαταβολή της πληρωμής, τότε αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός επτά ημερών από τη λήψη της επιβεβαίωσης της εντολής. Εφόσον κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παραγγελίας από την WEB2PRINT.GR ανακύψουν επιπλέον υπηρεσίες, η πληρωμή των οποίων δεν έχει προβλεφθεί προκαταβολικά, η πληρωμή τους γίνεται με αποστολή τραπεζικού εμβάσματος έναντι τιμολογίου.
(3)    Τα τιμολόγια πρέπει να εξοφλούνται ολοσχερώς εντός της αναγραφόμενης προθεσμίας πληρωμής.
(4)    Η WEB2PRINT.GR μπορεί να καταλογίσει πληρωμές καταρχήν σε παλαιότερες οφειλές προς αυτήν και στη συνέχεια να ενημερώσει τον πελάτη για το πώς θα γίνει ο συμψηφισμός. Αν έχουν ήδη προκύψει έξοδα και τόκοι, η WEB2PRINT.GR έχει δικαίωμα να καταλογίσει την πληρωμή καταρχήν στα έξοδα, μετά στους τόκους και τέλος στην κύρια οφειλή. Αποκλίνουσες καταχωρήσεις που γίνονται για λόγους που αφορούν την παροχή λαμβάνονται υπόψη μόνο αν πρόκειται για καταναλωτές.
(5)    Η πληρωμή θεωρείται ότι έγινε, όταν το ποσό πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της WEB2PRINT.GR.
(6)    Σε περίπτωση ανάκλησης της πληρωμής, ο πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την WEB2PRINT.GR για τα έξοδα που καταλογίστηκαν σε βάρος της από την τράπεζα που εκτέλεσε τη συναλλαγή, εκτός εάν η ανάκληση δεν οφείλεται σε σφάλμα του πελάτη.
(7)    Σε περίπτωση υπερημερίας θα οφείλεται ένα κατ’ αποκοπή τέλος όχλησης ποσού 5,00 Ευρώ.

Άρθρο 14 Χρόνος εκτέλεσης της παροχής και υπερημερία

(1)    Οι χρόνοι εκτέλεσης της παροχής υπολογίζονται αποκλειστικά σε εργάσιμες ημέρες. Η προθεσμία παράδοσης αρχίζει από τό τέλος του ωραρίου της εκάστοτε ημέρας κατά την οποία παρελήφθη η παραγγελία. Σε περίπτωση που η WEB2PRINT.GR διαπιστώσει κατά την επεξεργασία μιας παραγγελίας ότι αυτή δεν μπορεί να παραδοθεί στο χρόνο που έχει δηλωθεί, ο πελάτης θα ενημερωθεί σχετικά με ειδικό email και με την επιφύλαξη περαιτέρω αξιώσεων του. Αν ο πελάτης επιθυμεί να συνάψει δικαιοπραξία δήλης προθεσμίας, κατά την οποία η σύμβαση εξαρτάται από την έγκαιρη εκτέλεση της παροχής, πρέπει να το δηλώσει ειδικά, το αργότερο με την παραγγελία και στο πλαίσιο του ειδικού πεδίου «παρατηρήσεις», το οποίο διατίθεται για ιδιαίτερες οδηγίες.
(2)    Αν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ισχύουν οι ακόλουθοι όροι: α) αν έχει συμφωνηθεί η αποστολή του προϊόντος, οι προθεσμίες και οι χρόνοι παράδοσης αναφέρονται στο χρονικό σημείο της παράδοσης στη μεταφορική, τον εμπορευματικό μεταφορέα ή κάθε τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η εντολή μεταφοράς.
β) αν η WEB2PRINT.GR καθυστερήσει την παράδοση για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που οφείλονται σε γεγονότα, τα οποία δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη και όχι μόνο προσωρινά την παράδοση για την WEB2PRINT.GR – εδώ ανήκουν ιδίως οι κάθε είδους ανωμαλίες στη λειτουργία της επιχείρησης, η αδυναμία εύρεσης υλικών ή ενέργειας, η καθυστέρηση στη μεταφορά, η απεργία, η νόμιμη ανταπεργία, η διαταγή δημόσιας αρχής ή μη εκτέλεση, η μη ορθή ή μη έγκαιρη παράδοση από τους προμηθευτές – και τα οποία δεν οφείλονται στην WEB2PRINT.GR, η WEB2PRINT.GR δεν ευθύνεται. Στο βαθμό που η παρεμπόδιση ή το κώλυμα είναι περιορισμένης διάρκειας, η WEB2PRINT.GR έχει δικαίωμα να αναβάλει την εκτέλεση της παροχής για εύλογο χρονικό διάστημα, αντίστοιχο με το χρόνο που διαρκεί το κώλυμα. Αν το εμπόδιο δεν είναι μόνο παροδικό η WEB2PRINT.GR έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εν όλω ή εν μέρει, ως προς το τμήμα που δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί. Αν το εμπόδιο διαρκέσει πέραν των δύο μηνών, ο πελάτης έχει δικαίωμα να θέσει μία εύλογη προθεσμία, μετά την παρέλευση της οποίας μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σε σχέση με το τμήμα που δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί.
(3)    Η τήρηση του χρόνου εκτέλεσης της παροχής από την WEB2PRINT.GR προϋποθέτει την έγκαιρη, πλήρη και προσήκουσα υλοποίηση των απαιτούμενων πράξεων σύμπραξης από την πλευρά του πελάτη, συμπεριλαμβανομένης και της διαβίβασης των κατάλληλων για εκτύπωση, εκτυπωτικών δεδομένων και της εντολής για εκτύπωση από αυτόν καθώς και την καταβολή ή επί πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, την έγκριση της χρέωσης της κάρτας από το πιστωτικό ίδρυμα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κατ’ εξαίρεση η πληρωμή έναντι τιμολογίου.
(4)    Αν η WEB2PRINT.GR καταστεί υπερήμερη, ο πελάτης μπορεί, εφόσον δεν έχει καταρτιστεί δικαιοπραξία ακριβόχρονης εκτέλεσης, να απαιτήσει αποζημίωση εξαιτίας της ζημίας που υπέστη από την καθυστέρηση, μόνο για ποσό που αντιστοιχεί στη συνήθη και κατά την κατάρτιση της σύμβασης δυνάμενη να προβλεφθεί ζημία.

Άρθρο 15 Παράδοση και μεταβίβαση του κινδύνου

(1)    Αν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ισχύουν οι παρακάτω όροι: α) Ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας ή χειροτέρευσης του πράγματος μεταβιβάζεται στο πελάτη, με την παράδοση στον μεταφορέα (κρίσιμο χρονικό σημείο γι’ αυτό είναι η έναρξη της διαδικασίας φόρτωσης). Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το ποιος βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και ακόμη και στην περίπτωση που η προώθηση των προϊόντων γίνεται από το προσωπικό του προμηθευτή. Αν η αποστολή ή η παραλαβή καθυστερήσει για λόγους που οφείλονται στον πελάτη, ο κίνδυνος μεταβιβάζεται σε αυτόν από την ημέρα που το αντικείμενο της παροχής είναι έτοιμο για αποστολή και η WEB2PRINT.GR έχει ενημερώσει γι’ αυτό τον πελάτη.

β) Αν ο πελάτης το επιθυμεί και το δηλώσει ειδικά, το αργότερο με την παραγγελία, η WEB2PRINT.GR μπορεί να ασφαλίσει την αποστολή με δική του δαπάνη για κάθε ασφαλιστέα ζημία.
γ) αν η παροχή επιστρέψει ως ανεπίδοτη, η WEB2PRINT.GR δεν έχει υποχρέωση φύλαξης για λογαριασμό του πελάτη, εκτός εάν ο πελάτης δεν ευθύνεται για τη δυσχέρεια στην παράδοση. Η WEB2PRINT.GR δικαιούται, αφού ελέγξει ότι η αποστολή έγινε κατά τον προσήκοντα τρόπο, ενημέρωση του πελάτη και χορήγηση εύλογης προθεσμίας για παραλαβή, να καταστρέψει ή να διαθέσει αλλού το εμπόρευμα. Η αξίωση της WEB2PRINT.GR για καταβολή του τιμήματος δεν θίγεται στην περίπτωση αυτή, στο βαθμό που η παραγγελία δεν μπορεί να διατεθεί με άλλο τρόπο. Για την προσωρινή φύλαξη τον κίνδυνο φέρει ο πελάτης.
δ) Τα έξοδα αποθήκευσης μετά τη μεταβίβαση του κινδύνου βαρύνουν τον πελάτη. Κατά τη φύλαξη από την WEB2PRINT.GR τα έξοδα αποθήκευσης για κάθε νέα εβδομάδα ανέρχονται στο 0,25% της αξίας του τιμολογίου που έχει εκδοθεί για τα αντικείμενα της παροχής που πρέπει να αποθηκευτούν, τουλάχιστον όμως στο σύνηθες για την περιοχή ποσό των 3,00 Ευρώ/ m2 για κάθε ημερολογιακό μήνα. Η εταιρία επιφυλάσσεται για την διεκδίκηση ή την απόδειξη υψηλότερου ή χαμηλότερου κόστους αποθήκευσης.
(2)    Αν ο πελάτης είναι καταναλωτής, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας ή χειροτέρευσης μεταβιβάζεται το πρώτον με την παράδοση του πράγματος σε αυτόν. Ως παράδοση νοείται και όταν ο πελάτης βρίσκεται σε υπερημερία παραλαβής ή όταν το πράγμα, με την επιλογή της δυνατότητας άδειας απόθεσης, έχει αποτεθεί στο συμφωνημένο τόπο.
(3)    Αν έχει συμφωνηθεί ότι ο πελάτης θα παραλάβει το πράγμα από τις εγκαταστάσεις της WEB2PRINT.GR, η WEB2PRINT.GR διαθέτει το πράγμα έτοιμο προς παραλαβή στη συμφωνημένη διεύθυνση και ανακοινώνει στον πελάτη την ετοιμότητα προς παράδοση. Το εμπόρευμα πρέπει να παραληφθεί από τον πελάτη εντός μίας εβδομάδας από την κοινοποίηση. Αν ο πελάτης καταστεί υπερήμερος ως προς την παραλαβή, η WEB2PRINT.GR μπορεί να του θέσει μία εύλογη προθεσμία και μετά την παρέλευσή της να αποστείλει το εμπόρευμα στον πελάτη με δικά του έξοδα. Η WEB2PRINT.GR, στο πλαίσιο ορισμού της προθεσμίας, θα επισημάνει στον πελάτη τις έννομες συνέπειες της παρέλευσής της. Περαιτέρω αξιώσεις της WEB2PRINT.GR, π.χ. για αποκατάσταση των εξόδων αποθήκευσης, δεν θίγονται.
(4)    Η WEB2PRINT.GR δικαιούται να προβεί σε επιμέρους παραδόσεις, εφόσον ο πελάτης μπορεί να κάνει χρήση της μερικής παράδοσης στο πλαίσιο του σκοπού, όπως αυτός καθορίζεται στη σύμβαση, η παράδοση των λοιπών εμπορευμάτων που έχει παραγγείλει είναι εξασφαλισμένη και δεν προκύπτουν για τον πελάτη αυξημένες επιπλέον δαπάνες ή έξοδα (εκτός εάν η WEB2PRINT.GR δηλώσει ότι αναλαμβάνει την επιπλέον δαπάνη ή το προαναφερόμενο επιπλέον κόστος). Αν ο πελάτης είναι καταναλωτής ισχύει το προαναφερόμενο εδ. 1 κατά το μέτρο που η WEB2PRINT.GR θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το επιπλέον προκύπτον κόστος (π.χ. έξοδα αποστολής).

Άρθρο 16 Παρακράτηση κυριότητας

(1)    Αν ο πελάτης είναι καταναλωτής, η WEB2PRINT.GR παρακρατεί την κυριότητα του παραδοθέντος πράγματος μέχρι την πλήρη εξόφληση των απαιτήσεων που προκύπτουν από την επίμαχη σύμβαση.

(2)    Αν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ισχύουν οι παρακάτω όροι:

α) το εμπόρευμα που παραδόθηκε παραμένει στην κυριότητα της WEB2PRINT.GR. Επεξεργασία ή μετάπλαση του πράγματος γίνεται πάντοτε για λογαριασμό της WEB2PRINT.GR ως κατασκευάστριας, χωρίς ωστόσο να προκύπτει από αυτό υποχρέωση αποζημίωσης για την WEB2PRINT.GR. Αν η κυριότητα της WEB2PRINT.GR αποσβεστεί λόγω ένωσης, συμφωνείται από τώρα ότι η κυριότητα της WEB2PRINT.GR μεταβιβάζεται στο ενιαίο πράγμα κατά την αναλογία της αξίας του (λογιστική αξία). Ο πελάτης φυλάσσει την κυριότητα της WEB2PRINT.GR χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

β) Εμπορεύματα, τα οποία ανήκουν στην κυριότητα της WEB2PRINT.GR θα αναφέρονται στο εξής ως εμπορεύματα υπό παρακράτηση. Ο πελάτης δικαιούται να επεξεργαστεί και να εκποιήσει το εμπόρευμα υπό παρακράτηση κατά τις συνήθεις επιχειρηματικές συναλλαγές, αρκεί να μη βρίσκεται σε υπερημερία. Στις συνήθεις επιχειρηματικές συναλλαγές δεν ανήκουν μέτρα, τα οποία μπορεί να θίγουν άλλα δικαιώματα της WEB2PRINT.GR. Ενεχυριάσεις και μεταβιβάσεις της κυριότητας για εξασφάλιση του πράγματος απαγορεύονται. Τυχόν αξιώσεις που θα προκύψουν από τη μεταπώληση ή άλλη νόμιμη αιτία (ασφάλιση, παράνομη πράξη) σχετικά με το υπό παρακράτηση εμπόρευμα (συμπεριλαμβανομένων και όλων των απαιτήσεων από υπόλοιπο αλληλόχρεου ή τρεχούμενου λογαριασμού) ο πελάτης τις εκχωρεί ήδη από τώρα εξ ολοκλήρου, για λόγους ασφαλείας, στην WEB2PRINT.GR. Όμως και η WEB2PRINT.GR υποχρεούται να μη διεκδικήσει τις απαιτήσεις αυτές όσο ο πελάτης ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του για πληρωμή, δεν βρίσκεται σε υπερημερία και συγκεκριμένα δεν έχει κατατεθεί εναντίον του αίτηση έναρξης πτωχευτικής διαδικασίας ή δεν υπάρχει κίνδυνος για τη φερεγγυότητά του. Σε περίπτωση που συμβεί ωστόσο κάτι τέτοιο, η WEB2PRINT.GR μπορεί να απαιτήσει να της γνωστοποιήσει ο πελάτης αμελλητί τις υφιστάμενες απαιτήσεις και τους οφειλέτες τους, να προβεί στις απαιτούμενες για την είσπραξή τους ενέργειες, να παραδώσει με έξοδά του όλα τα σχετικά έγγραφα και να γνωστοποιήσει στον οφειλέτη (τρίτο) την εκχώρηση της απαίτησης.

γ) Η WEB2PRINT.GR εξουσιοδοτεί τον πελάτη με δικαίωμα ανάκλησης της εξουσιοδότησης, να εισπράξει για λογαριασμό

της και στο όνομά του τις απαιτήσεις που έχει εκχωρήσει στον πωλητή. Η εξουσιοδότηση αυτή περί είσπραξης μπορεί να ανακληθεί μόνο αν ο πελάτης δεν ανταποκρίνεται προσηκόντως στις υποχρεώσεις του για πληρωμή.

δ) Σε περίπτωση που τρίτοι αποκτήσουν πρόσβαση στο υπό παρακράτηση εμπόρευμα, και συγκεκριμένα σε περίπτωση κατάσχεσης, ο πελάτης υποχρεούται να επισημάνει την κυριότητα της WEB2PRINT.GR και να ενημερώσει αμελλητί την WEB2PRINT.GR σχετικά, ώστε η WEB2PRINT.GR να μπορέσει να ασκήσει τα εκ της κυριότητας δικαιώματά της. Στο βαθμό που ο τρίτος δεν είναι σε θέση να αποζημιώσει την WEB2PRINT.GR για τα δικαστικά και εξωδικαστικά έξοδα που τυχόν θα προκύψουν από την αιτία αυτή, υπόχρεος γι’ αυτό είναι ο πελάτης. ε) Η WEB2PRINT.GR υποχρεούται να αποδεσμεύσει τις ασφάλειες που αντιστοιχούν στην WEB2PRINT.GR με αίτημα του παραγγέλλοντος στο βαθμό που η αξία του συνόλου τους υπερβαίνει την ονομαστική αξία των ασφαλιζόμενων απαιτήσεων σε ποσοστό άνω του 20%. Η επιλογή των ασφαλειών που θα αποδεσμευτούν ανήκει στην WEB2PRINT.GR.

στ) Σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς, ιδίως σε περίπτωση υπερημερίας του πελάτη ως προς την πληρωμή, η WEB2PRINT.GR έχει δικαίωμα να απαιτήσει την απόδοση του πράγματος. Με τον τρόπο αυτόν λήγει το προσωρινό δικαίωμα του πελάτη για εξασφάλιση της κατοχής του πράγματος. Εν αμφιβολία, δεν συνδέονται με αυτό δικαιώματα καταγγελίας ή υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

Άρθρο 17 Συμψηφισμός, επίσχεση και εκχώρηση

1) Ο πελάτης έχει δικαίωμα σε συμψηφισμό και επίσχεση λόγω απαιτήσεων, οι οποίες δεν βρίσκονται σε σχέση αμοιβαιότητας, μόνο αν οι ανταπαιτήσεις έχουν αναγνωριστεί τελεσίδικα ή δεν αμφισβητούνται. Για τους επιχειρηματίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτό ισχύει και για απαιτήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε σχέση αμοιβαιότητας.
(2) Ο πελάτης μπορεί να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις από τη σύμβαση αυτή μόνο με προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της
WEB2PRINT.GR.

Άρθρο 18 Εγγύηση

(1)    Απαιτήσεις από ελαττώματα του πράγματος αποκλείονται, στο βαθμό που το ελάττωμα οφείλεται σε αποστολή από τον πελάτη εσφαλμένων, ελλειπών ή για άλλο λόγο πλημμελών δεδομένων εκτύπωσης.
(2)    Παραδόσεις με πλεόνασμα ή έλλειμμα έως το 5% επί των παραγγελθέντων εμπορευμάτων πρέπει να γίνονται δεκτές. Σε αυτό προσμετρώνται σκισμένα έντυπα, δοκιμαστικές εκτυπώσεις, αντίτυπα που προέκυψαν από μηχανήματα περαιτέρω επεξεργασίας, επελθούσα κατά τη διαδικασία μηχανικής εκτύπωσης κοπή του πάνω και κάτω μέρους των φύλλων που δεν έχουν εκκαθαρισθεί.
(3)    Αν ο πελάτης είναι καταναλωτής, ισχύουν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες διατάξεις περί εγγυήσεως. Αξιώσεις άλλων πελατών για αποζημίωση λόγω προφανών ελαττωμάτων των παραδοθέντων εμπορευμάτων αποκλείονται, εφόσον ο πελάτης δεν τα γνωστοποιήσει στην WEB2PRINT.GR εντός 14 ημερών από την παραλαβή του εμπορεύματος. Για την τήρηση της προθεσμίας αρκεί η έγκαιρη αποστολή της γνωστοποίησης. Η γνωστοποίηση των ελαττωμάτων μπορεί να γίνει εγγράφως, με email.
(4)    Αν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ισχύουν επιπλέον οι παρακάτω όροι:
α) Αξιώσεις λόγω ελαττώματος δεν υφίστανται σε περίπτωση μηδαμινών αποκλίσεων από τα συμφωνημένα χαρακτηριστικά και λόγω ήσσονος σημασίας απομείωση της χρηστικότητας. Ιδίως για τα έντυπα και τα αναλώσιμα ισχύουν οι συνήθεις αποκλίσεις του είδους, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην περιγραφή των προϊόντων.
β) Η WEB2PRINT.GR έχει δικαίωμα στο πλαίσιο μεταγενέστερης εκπλήρωσης κατά την κρίση της να βελτιώνει ή να επαναπρομηθεύει έντυπα και αναλώσιμα

Άρθρο 19 Ευθύνη

(1)    Η WEB2PRINT.GR καταβάλει αποζημίωση ή αποκαθιστά αδικαιλόγητες δαπάνες, ανεξάρτητα από τη νόμιμη βάση γενέσεώς τους (π.χ. από ενοχικές σχέσεις βάσει δικαιοπραξίας ή οιονεί δικαιοπραξίας, παράβαση υποχρεώσεως και αδικοπραξία) μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Η ευθύνη λόγω δόλου ή λόγω εγγυοδοσίας είναι απεριόριστη.
β) Από βαριά αμέλεια, η WEB2PRINT.GR ευθύνεται έναντι των επιχειρηματιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μόνο έως το ύψος της συνήθους και δυνάμενης να προβλεφθεί κατά την κατάρτιση της σύμβασης, ζημίας. Έναντι των καταναλωτών η WEB2PRINT.GR ευθύνεται απεριόριστα.
γ) Ευθύνη από ελαφριά αμέλεια έναντι των επιχειρηματιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αποκλείεται. Σε περίπτωση παράβασης ουσιώδους συμβατικής υποχρέωσης, η εκπλήρωση της οποίας καθιστά δυνατή την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης και στην εκπλήρωσή της επαφίεται συνήθως ο συμβαλλόμενος (η λεγόμενη τυπική συμβατική υποχρέωση), η WEB2PRINT.GR μπορεί να ευθύνεται έως το ύψος της συνήθους και δυνάμενης να προβλεφθεί κατά την κατάρτιση της σύμβασης, ζημίας. Έναντι των καταναλωτών, η WEB2PRINT.GR ευθύνεται απεριόριστα.

δ) Αν η WEB2PRINT.GR καταστεί υπερήμερη ως προς την παροχή της, η WEB2PRINT.GR ευθύνεται απεριόριστα για την παροχή αυτήν, εκτός εάν η ζημία θα είχε επέλθει και επί έγκαιρης εκπλήρωσής της.
(2)    Στο βαθμό που η ευθύνη της WEB2PRINT.GR αποκλείεται ή περιορίζεται, αυτό ισχύει και για την προσωπική ευθύνη των εργαζομένων, αντιπροσώπων και βοηθών εκπλήρωσης της WEB2PRINT.GR.
(3)    Για ζημίες από υπαίτια προσβολή της ζωής, του σώματος ή της υγείας και για απαιτήσεις που πηγάζουν από το νόμο περί ευθύνης του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων ισχύουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα.
(4)    Για ζημίες, οι οποίες είναι αποτέλεσμα μη προσήκουσας χρήσης των προϊόντων εκτύπωσης, τα οποία κατασκευάσθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή των εντύπων ή/και των αναλώσιμων, η WEB2PRINT.GR δεν ευθύνεται.

Άρθρο 20 Παραγραφή

(1)    Αν ο πελάτης είναι καταναλωτής, η παραγραφή των απαιτήσεών του ρυθμίζεται από το νόμο. Αντίθετα, αν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου η παραγραφή εξαρτάται από την απαίτησή του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα παρακάτω εδάφια:
(2)    Η προθεσμία παραγραφής είναι
α) για απαιτήσεις προς επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης ή μείωσης του τιμήματος, ένα έτος, σε καμία περίπτωση όμως μικρότερη των τριών μηνών από την κοινοποίηση της έγκυρης δήλωσης περί υπαναχώρησης ή μείωσης.
β) για τις λοιπές απαιτήσεις από ελαττώματα του πράγματος, ένα έτος,
γ) για απαιτήσεις από νομικά ελαττώματα, δύο έτη, όταν το νομικό ελάττωμα δεν αφορά αποκλειστικό δικαίωμα τρίτου, εξαιτίας του οποίου ο τρίτος θα μπορούσε να αξιώσει την παράδοση ή καταστροφή των αντικειμένων που βρίσκονται στα χέρια του πελάτη,
δ) για άλλες απαιτήσεις για αποζημίωση ή αποκατάσταση αδικαιολογήτων εξόδων, δύο έτη.
(3)    Η παραγραφή αρχίζει, με την επιφύλαξη αποκλίνουσας ρύθμισης εξατομικευμένης σύμβασης, στις περιπτώσεις της παρ. 2 στοιχ. α) έως γ) όπως ορίζουν οι διατάξεις του εφαρμοζόμενου δικαίου περί εγγυοδοσίας, στην περίπτωση του στοιχ. δ) από το χρονικό σημείο, κατά το οποίο ο πελάτης έλαβε γνώση των περιστάσεων που θεμελιώνουν την αξίωση του ή θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση αν δεν επεδείκνυε βαριά αμέλεια.
(4)    Η παραγραφή επέρχεται το αργότερο με την παρέλευση των οριζόμενων στα άρθρ. 249, 250 και 554 ΑΚ ανώτατων ορίων.
(5)    Σε περίπτωση αποκατάστασης ζημίας ή δαπάνης από δόλο, βαριά αμέλεια, εγγυοδοσία, δολιότητα και στις περιπτώσεις του άρθρ. 19 παρ. 3, ισχύουν ωστόσο πάντοτε οι νόμιμες προθεσμίες παραγραφής.

Άρθρο 21 Κατ’ αποκοπή απαιτήσεις έναντι του πελάτη

(1)    Τα μέρη συμφωνούν μία κατ’ αποκοπή αποζημίωση για αποκατάσταση ζημιών ή αμοιβής στις παρακάτω περιπτώσεις (κατ’ αποκοπή απαίτηση):
α) Η WEB2PRINT.GR προβαίνει σε καταγγελία της συμβάσεως προς τον πελάτη αφού του θέσει προθεσμία λόγω παράλειψης σύμπραξης, ιδίως για παράλειψη αποστολής ορθών δεδομένων,
β) Η WEB2PRINT.GR υπαναχωρεί από τη σύμβαση με τον πελάτη αφού θέσει προθεσμία, λόγω υπερημερίας του πελάτη ως προς την πληρωμή.
γ) Η WEB2PRINT.GR προβαίνει σε έκτακτη καταγγελία της σύμβασης προς τον πελάτη εξαιτίας υπαίτιας παράβασης του άρθρ. 8 παρ. 2,
δ) Η WEB2PRINT.GR προβαίνει σε καταγγελία προς τον πελάτη για άλλο σπουδαίο λόγο, για τον οποίο ευθύνεται ο πελάτης, ε) ο πελάτης προβαίνει σε τακτική καταγγελία της σύμβασης κατά το άρθρ 700 ΑΚ, χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαίτια συμπεριφορά της WEB2PRINT.GR και χωρίς να υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος.
(2)    Η κατ’ αποκοπή απαίτηση ανέρχεται για μικτή αξία της εντολής από 15,00 έως 25,00 Ευρώ σε 5,00 Ευρώ, από 25,00 έως 500,00 Ευρώ σε 15,00 Ευρώ και από 500,01 Ευρώ και πάνω σε 25,00 Ευρώ. Προκειμένου για προϊόντα εκτύπωσης, αν η εντολή εκτύπωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη έχει ήδη εκτελεστεί ή έχει δρομολογηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε η αυτοματοποιημένη διαδικασία εκτύπωσης δεν μπορεί πλέον να διακοπεί, η κατ’ αποκοπή απαίτηση ανέρχεται στην καθαρή αξία της εντολής (δηλ. την αξία της εντολής χωρίς ΦΠΑ).
(3)    Ο πελάτης έχει δικαίωμα να αποδείξει ότι ηWEB2PRINT.GR δεν υπέστη καμία ή έστω μικρή μόνο ζημία ή δαπάνη ή ότι η αποζημίωση που ζητείται είναι δυσανάλογα υψηλή ή υπάρχει κέρδος που έχει αποκτηθεί με άλλο τρόπο.
(4)    Η WEB2PRINT.GR μπορεί να αποδείξει ότι προκλήθηκε σε αυτήν μεγαλύτερη ζημία ή δαπάνη, δηλ. ότι η εύλογη αποζημίωση είναι υψηλότερη.

Άρθρο 22 Κυριότητα μέσων εκτύπωσης, αρχειοθέτηση και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

(1)    Η κυριότητα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα λοιπά συναφή δικαιώματα επί των εντύπων που παράγονται από την WEB2PRINT.GR και των μέσων εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται από αυτήν για την παραγωγή τους, ανήκουν αποκλειστικά στην WEB2PRINT.GR.
(2)    Δοκίμια εκτύπωσης καθώς και δείγματα καταστρέφονται μετά από έξι μήνες, εάν έως τότε δεν υπάρξουν αντιρρήσεις. Τα

δεδομένα εκτύπωσης που έχουν αποσταλεί διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής των προϊόντων εκτύπωσης. Η
WEB2PRINT.GR έχει δικαίωμα όχι όμως και υποχρέωση σε καταστροφή και διαγραφή.
(3)    Ο πελάτης διαβεβαιώνει ότι του ανήκουν όλα τα δικαιώματα για χρήση, διάδοση και δημοσίευση των δεδομένων που αποστέλλει, ιδίως προκειμένου περί υλικού κειμένων ή εικόνων. Εκχωρεί στην WEB2PRINT.GR το δικαίωμα χρήσης τους στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης. Η WEB2PRINT.GR έχει δικαίωμα να προβαίνει σε πολλαπλή αντιγραφή για την προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων για το σκοπό αυτόν. Πέραν τούτου, ο πελάτης μπορεί να εκχωρήσει με ειδική συμφωνία που συνάπτεται κατά περίπτωση, επιπλέον δικαιώματα χρήσης στην WEB2PRINT.GR.
(4)    Ο πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την WEB2PRINT.GR για απαιτήσεις που εγείρονται από τρίτους και πηγάζουν από προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων, εκτός εάν δεν ευθύνεται ο ίδιος γι’ αυτό. Ο πελάτης απαλλάσσει την WEB2PRINT.GR από κάθε αρνητική συνέπεια που η WEB2PRINT.GR θα μπορούσε να υποστεί από έγερση αξίωσης τρίτων λόγω ζημιογόνων πράξεων, για τις οποίες έχει ευθύνη ο πελάτης.

Άρθρο 23 Ρήτρα εμπιστευτικότητας

(1)    Απαγορεύεται στα μέρη να καθιστούν προσβάσιμα σε τρίτους, επιχειρησιακά ή επαγγελματικά μυστικά καθώς και άλλες εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από την επαγγελματική τους σχέση και ανήκουν στον τομέα δραστηριότητας του εκάστοτε άλλου μέρους. Αυτό ισχύει και μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης.
(2)    Ανακοινώσεις στον τύπο, πληροφορίες και συναφή, στα οποία το ένα συμβαλλόμενο μέρος αναφέρεται στο άλλο επιτρέπονται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης (email, φαξ, επιστολή). Παρ’ όλα αυτά, η WEB2PRINT.GR μπορεί να ονομάζει τον πελάτη ως πελάτη αναφοράς και να εκτυπώνει, διαδίδει, παρουσιάζει δημόσια και καθιστά προσβάσιμα ή υποδεικνύει προσφερθείσες εργασίες της στο πλαίσιο αυτοπροβολής της εκτός εάν ο πελάτης προβάλει αντίθετο προς τούτο δικαιολογημένο ενδιαφέρον.

Άρθρο 24 Τελικές διατάξεις

Εφαρμόζεται το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας αποκλειομένης επικουρικής εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών «για τις συμβάσεις διεθνών πωλήσεων κινητών πραγμάτων». Τόπος εκπλήρωσης και δωσιδικίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν ή βρίσκονται σε συνάφεια με την παρούσα σύμβαση, είναι για συμβάσεις με εμπόρους, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή με δημόσιου χαρακτήρα σύνολα περιουσίας η πόλη της Θεσσαλονίκης.

Τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 05.12.2018

Επιτυχημένη Ολοκλήρωση! Oops!

close

Επιλογή

close

Πλοήγηση